Garantiebepalingen Autorevisie Ronald Morien B.V.
Op alle revisiedelen gelden de Bovag voorwaarden voor revisiebedrijven.

 1. Particuliere voorwaarden
 2. Zakelijk voorwaarden

De volgende garantiebepalingen gelden als uitbreiding.

 1. Voor leveranties van nieuwe onderdelen zijn die garanties van toepassing indien en voor zover deze door fabrikant, importeur of toeleverancier worden verstrekt.
 2. Werkzaamheden die in opdracht van Autorevisie Ronald Morien B.V. door een derde worden uitgevoerd zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke Autorevisie Ronald Morien van deze derde heeft gekregen.
 3. Autorevisie Ronald Morien garandeert (binnen de Europese Economische Ruimte) vanaf de datum van levering van de zaak dan wel vanaf de datum van oplevering van de voltooide werkzaamheden:
  1. Een ten behoeve van een voertuig geleverde ruilmotor/ruil cilinderkop en/of een door hem in opdracht compleet gereviseerde motor en/of cilinderkop gedurende een periode van 12 maanden na factuurdatum.
  2. Een ten behoeve van een personenvoertuig geleverde handgeschakelde versnellingsbak (ruil en/of compleet gereviseerd) gedurende een periode van 24 maanden na factuurdatum.
  3. Een ten behoeve van een zogenaamd klein grijs voertuig geleverde handgeschakelde versnellingsbak (ruil en/of compleet gereviseerd) gedurende een periode van 12 maanden na factuurdatum.
  4. Een ten behoeve van een voertuig geleverde automatische versnellingsbak (ruil en/of compleet gereviseerd) gedurende een periode van 12 maanden.
 4. Tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen met koper/opdrachtgever, wordt garantie slechts verstrekt aan de koper/ opdrachtgeven en geldt deze niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Derde partijen, in welke hoedanigheid ook, zijn onder geen beding gerechtigd zicht te beroepen op deze garantiebepalingen
 5. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging niet verlengd.
 6. Ten aanzien van een in opdracht compleet gereviseerde motor, cilinderkop en/of (automatische)versnellingsbak omvat de garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen, alsmede de vervanging van ter zake geleverde onderdelen die tijdens de garantieperiode defect raken.
 7. Ten aanzien van een ruilzaak omvat de garantie het herstellen van defecten die zich tijdens de garantieperiode openbaren.
 8. Tot twaalf maanden na factuurdatum kunnen de voor rekening van Autorevisie Ronald Morien komende kosten inzake garantie worden verhoogd met een vergoeding voor het noodzakelijke uit- en inbouwen van de zaak, gerekend naar flatrate tijden en een uurtarief van 50 euro per uur exclusief BTW. In alle gevallen dient de koper/opdrachtgever Autorevisie Ronald Morien te informeren en in de gelegenheid te stellen een passende oplossing aan te bieden. Hierbij dient de verkoper een redelijk termijn te hanteren.
  Uitsluitend in vooraf overleg én met schriftelijke toestemming van Autorevisie Ronald Morien, kan het defecte onderdeel ook bij externe partijen binnen Nederland gerepareerd worden. De onder garantie vervangen onderdelen worden eigendom van Autorevisie Ronald Morien.
 9. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  1. De koper/opdrachtgever na het constateren van de gebreken het revisiebedrijf niet daarvan zo spoedig mogelijk on kennis stelt;
  2. Het revisiebedrijf niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  3. Derden zonder voorkennis of toestemming van Autorevisie Ronald Morien werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Autorevisie Ronald Morien verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere opdrachtnemer verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de derde opdrachtnemer eveneens lid van BOVAG te zijn. Vergoeding van de kosten van herstel vindt plaats op basis van het prijspeil zoals geldt in het garantieverstrekkende revisiebedrijf. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
 10. De garantie strekt zicht niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken – al dan niet van derden – ten gevolge van het breken of defect raken van de zaak of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke kosten dan ook, die hieruit voor de koper/opdrachtgever mochten ontstaan.
 11. Uitgesloten van garantie zijn:
  1. Gebreken in materialen of onderdelen die door koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
  2. Gebreken die het gevolg zijn van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen, dan wel door koper/opdrachtgever gegeven adviezen;
  3. Gebreken in ingebouwde elektronische componenten;
  4. Gebreken in brandstof systemen als tank en aanvullende componenten niet gespoeld c.q. vernieuwd worden. De garantie strekt zich tevens niet uit tot herstel van motorgebreken die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van brandstoffen waarvoor de motor (blijkens de fabrieksvoorschriften over voorgeschreven brandstofgebruik) niet geschikt is of waarvoor de motor door Autorevisie Ronald Morien niet geschikt is gemaakt;
  5. Motorschade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische componenten en/of van het elektronische randgebeuren is van garantie uitgesloten, net als gebreken aan zaken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn (zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product);
  6. Defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste inbouw/aansluiting/uitgevoerde veranderingen door derden, slechte behandeling, verkeerd (dan wel ander dan het voorziene normale) gebruik;
  7. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan ten gevolge van bij de zaak behorende, doch niet door Autorevisie Ronald Morien gecontroleerde appendages;
  8. Alsmede ter zake van defecten en schade die ontstaan door deelname van het voertuig aan wedstrijden of snelheidsproeven.

Op werkdagen van 08:30 - 17:30
Stuur een Whatsapp
+3197018170582
Stuur een bericht