Zoek een auto onderdeel

Zoek op onderdeelnaam, merk, model, motorcode of kenteken. Wij hebben meer dan 70.000 onderdelen!

Garantiebepalingen

Garantie

De garantie op de onderdelen is een specifiek aandachtsgebied. Het is voor de klant van groot belang te weten waar hij aan toe is, maar ook dat deze bepalingen generiek zijn (voor alle aangesloten bedrijven geldt).

Het uniform hanteren van de garantiebepalingen is de kracht van het label Perfect Green. In dit hoofdstuk komen derhalve geen controlevragen voor.

1. Voor garantie komen in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte of gereviseerde voertuigdelen met een verkoopprijs van meer dan € 250,00 inclusief BTW en minder dan 175.000 km gelopen.

2. De koper kan slechts rechten ontlenen aan deze garantievoorwaarden, als het onderdeel ook conform de afspraken in deze voorwaarden is geleverd en behandeld. Cruciaal daarbij is een correcte behandeling en uitvoering van de voorschriften vermeld op het afleverformulier. Indien het een zaak betreft die door de verkopende partij van een merk of kenteken voorzien is, kan de koperslechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

3. Verkoper garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende 12 maanden na de aankoop. De koper heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende 12 maanden de geleverde zaak aan verkoper aan te bieden ter vervanging of herstel.

4. Verkoper verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een termijn van uiterlijk 2 weken te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij verkoper hiertoe niet in staat is, in welk geval verkoper tot contante terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan.

5. De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor garantie in aanmerking.

6. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:

  • indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied;
  • indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
  • indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient;
  • indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant;
  • indien er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);

7. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover het verkoper op grond van de wet of deze voorwaarden daartoe gehouden is. Uitzondering daarop vormen de kosten die koper heeft gemaakt voor het uit- en inbouwen van een defect onderdeel. Dit houdt in dat de kosten voor het in- en uitbouwen van het defecte onderdeel voor rekening zijn van Verkoper zijn. Dit is inclusief het ophalen en bezorgen van de auto, mits binnen Nederland. Uitsluitend in vooraf overleg en met schriftelijke toestemming kan het defecte onderdeel ook bij externe partijen binnen Nederland gerepareerd worden. Deze vergoeding voor in- en uitbouwkosten is als volgt opgebouwd:
Franchise van een uur (werkzaamheden van minder dan één uur worden niet vergoed);
Vastgesteld uurtarief van maximaal € 50,-- ex BTW;

NB: Ter bepaling van de reparatietijden worden de standaard in de markt beschikbare montagetijden gehanteerd.

8. Verkoper behoudt zich het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen verkoper en de koper zijn vastgelegd.

Mis niks! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
loadingLoading...
To Top